Allmänna villkor

Allmänt
För köp av Databolagens (DB) tjänster och/eller –produkter inom lön, personaladministration och ekonomi gäller följande allmänna bestämmelser, såvida inte annat överenskommits i särskilt avtal. Med Kund avses företag eller organisation som köper DBs tjänster och/eller -produkter.

Avtal
Avtalstid är löpande med tre månaders uppsägningstid. DB ska använda för ändamålet kvalificerad personal och utföra uppdraget med omsorg och på ett i övrigt professionellt sätt. DB skall utse kontaktpersoner med uppgift att svara för kontakterna med kunden. Även kunden skall utse kontaktpersoner. Kontaktpersoner skall vara behöriga att fatta eller omedelbart kunna inhämta beslut i frågor rörande uppdraget.
På begäran av endera parten ska samråd mellan parterna äga rum i den omfattning som krävs för uppdragets genomförande.
Kunden skall förse DB med underlag, såsom tidrapport, övriga löneunderlag samt aktuella kollektivavtal som möjliggör för DB att avtalsenligt utföra uppdraget. Kunden är slutgiltigt ansvarig för att godkänna lönekörningar före löneutbetalning.

Sekretess
Parterna förbinder sig att, såväl under uppdragstiden som efter det att uppdragsavtalet upphört att gälla, inte för tredje man yppa något rörande varandras affärshemligheter som blivit kända för dem under samarbetet, såvida inte dokumenterad överenskommelse mellan parterna ger sekretessfrihet gällande viss information.

Leveransförsening
Leveransförsening föreligger om verklig leveransdag infaller senare än avtalad leveransdag. DB ska, då avtalad dag för leverans eller genomförande inte kan hållas, skriftligen underrätta uppdragsgivaren om detta dröjsmål, samt meddela när leveransen eller genomförande beräknas kunna fullgöras. Finner kunden att avtalad tidpunkt för genomförande inte kan hållas eller framstår dröjsmål från hans sida som sannolikt, ska kunden utan uppskov skriftligen underrätta DB härom, samt ange när genomförande beräknas kunna ske och vad som orsakat förseningen.

Ersättning vid leveransförsening
Om leveransförsening beror på andra faktorer än de som anges i punkt 11, befrielsegrunder, äger motparten rätt till ekonomisk ersättning. Då leveransförsening beror på DB äger kunden rätt till ersättning med avdrag för berörd del av tjänsten. Om inte DB startar inom angiven tid, äger kunden rätt att häva avtalet i sin helhet eller den del därav som försenats. Då dröjsmål beror på kunden, ska denne ersätta DB för tillkommande kostnader på grund av förseningen. Då kundens dröjsmål varar i 30 dagar efter avtalad uppdragsstart, har DB rätt att häva avtalet helt eller delvis.

Garanti
DB förbinder sig att på egen bekostnad och utan oskäligt dröjsmål avhjälpa brister i uppfyllandet av uppdragsavtalet som denne bär ansvar för. DB ansvarar endast för sådana brister som påtalats skriftligen av uppdragsgivaren inom 15 dagar efter fullgjord leverans, med angivande av bristens art och beräknade omfattning.

Arvoden och ersättningsformer
Ekonomisk ersättning till DB för utfört arbete utgörs av i uppdragsavtalet angivet arvodesbelopp och andra överenskomna ersättningar. Priserna är publicerade på DBs hemsida. DB förbehåller sig rätten att reglera priser för tjänster och material kalenderårsvis. DB är skyldig att avisera prisändringar tre månader innan ändringen träder i kraft. Om kunden inte accepterar aviserad prisändring kan kunden säga upp avtalet per det datum ändringen skulle ha trätt i kraft. Uppsägningen skall ske skriftligen och inom en månad efter att prisändringen aviserats.
DB äger utöver arvodet rätt till ersättning för utlägg, resor och logi med faktiska kostnader, samt traktamente. Moms och andra vid varje tillfälle gällande skatter och avgifter tillkommer på angivna priser.

Fakturering
Utfört arbete faktureras månadsvis efter leverans. Betalning ska ske inom 20 dagar efter fakturadatum. Vid betalningsförsening utgår dröjsmålsränta enligt svensk lag. Vid utebliven betalning har DB rätt att innehålla leverans av nästa månads lönekörning, till dess att full betalning skett.

Ansvar
Kunden svarar för att tillhandahålla överenskomna underlag och annat material i enlighet med överenskomna specifikationer och tidsplaner. Skulle kunden underlåta detta äger DB rätt att debitera samtliga kostnader som kan hänvisas till felet från kundens sida.
Kunden är slutgiltigt ansvarig för att godkänna lönekörning före löneutbetalning.
DB ansvarar inte för någon följdförlust eller direkt eller indirekt ekonomisk/goodwillskada som kunden lidit på grund av eller i samband med avtalat uppdrag. DBs ansvar för skada hos och garanti mot uppdragsgivaren begränsas till högst det belopp som faktiskt betalats till DB enligt det aktuella uppdragsavtalet.

Hävning
Båda parter äger rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan om motparten bryter mot någon bestämmelse i avtalet och underlåter att vidta rättelse inom 30 dagar från erhållande av skriftlig anmodan härom. Parterna har rätt att frånträda avtalet helt eller delvis om motparten blivit försatt i konkurs, inlett ackordsförhandlingar eller inställt sina betalningar. DB är ej skyldig att utge skadestånd på grund av hävning enligt denna punkt.

Befrielsegrunder
Part kan inte åberopa underlåtenhet från motparten att fullgöra avtalet, om detta förhindras till följd av omständigheter som motparten ej råder över, såsom arbetskonflikt, krig, myndighets beslut, omfattande driftsstörningar eller annat av parten icke vållat förhållande, som väsentligen inverkat på avtalets fullgörande och som inte kunnat förutses eller vars menliga verkan inte kunnat undvikas. Part som önskar åberopa sådan omständighet som avses i denna punkt ska utan dröjsmål underrätta motparten om dess uppkomst och beräknade upphörande. Om avtalets fullgörande inom skälig tid omöjliggörs av sådana omständigheter som här avses äger vardera parten rätt att genom skriftligt meddelande till motparten häva avtalet.

Meddelandeskyldighet
Finner någon av parterna att någon av nedan angivna händelser kommer att inträffa eller sannolikt kommer att inträffa ska denne utan uppskov meddela motparten om leveransförsening, ägarbyte i företaget, konkurs, betalningsinställelse eller andra omständigheter som kan försvåra samarbetet. Denna skyldighet medför ej ansvarsbefrielse.

Tvist
Tvist om tolkningen eller tillämpningen av någon del av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras i svensk domstol. Dom eller förlikning avseende viss del av avtalet påverkar inte avtalets giltighet i övriga delar.